Obchodní podmínky a pravidla

Obchodní podmínky stránky www.dukatek.cz

Provozovatel:
Rudolf Procházka
Příční 519, 69185 Dolní Dunajovice
IČ: 04269314

1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Vážení zákazníci, Vámi objednané zboží vám dle přání můžeme doručit domů nebo do firmy. Objednávky přijímáme elektronicky nebo písemně. Je vždy nutné od nás obdržet potvrzení objednávky. Po obdržení potvrzení objednávky, Vám zboží můžeme doručit během 2-5 pracovních dnů.

Při objednávce zboží je přepravné hrazeno příjemcem při převzetí zboží dle ceníku uvedeným na stránce www.dukatek.cz

Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Zákazník objedná zboží dle nabídkového listu, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

♦ Potvrzení objednávky
Po provedení objednávky Vám obratem pošleme její potvrzení na e-mailovou adresu, nebo Vám její příjem potvrdíme telefonicky.

♦ Příjem objednávek
e-mailem: prochazkarudolf@outlook.cz, colbi@seznam.cz
písemně na adresu: Rudolf Procházka, Příční 519, 691 85 Dolní Dunajovice

♦ Velikost objednávky

 

2. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodů zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „Změna stavu objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí objednávku. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

 • ♦ Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zásilkovou společností PPL s.r.o, Česká pošta nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

 • ♦ Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník dopravy zboží je uveden v sekci “doprava” nebo v sekci “košík”.

 

 • ♦ Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník uhradí kupní cenu za zboží buďto dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím zásilkové služby anebo platební kartou před dodáním zboží anebo převodním příkazem před dodáním zboží. Zásilka vždy obsahuje Daňový doklad vč. dodacího listu.

 

 • ♦ Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

 • ♦ Reklamace
  Při eventuálním zjevném poškození kartonu zásilku nepřebírejte, případné odůvodněné reklamace neprodleně vyřídíme k Vaší spokojenosti. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly ne jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

 • ♦ Vyřízení reklamace
  Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 • ♦ Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • ♦ Právo zákazníka na odstoupení
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

 

 • ♦ Právo dodavatele na odstoupení
  Dodavatel je oprávněn do smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

 • ♦ Postup v případě odstoupení od smlouvy
  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to e-mailem nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, a předložit originál dokladu o koupi zboží.
  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
  V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne, tím že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
  Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30ti dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.


 

Pravidla stránky www.dukatek.cz

Podmínky a pravidla registrace a užívání profilů na www.dukatek.cz  nebo také dukátek, dukatek, dukátek.cz, dukatek.cz 

I u nás se musí dodržovat jistá pravidla daná zákonem. Pokud zásadně neporušíte naše pravidla, nebudeme vás trestat.

 1. Provozovatelem serveru je Rudolf Procházka, Příční 519, 69185 Dolní Dunajovice, na stránce www.dukatek.cz
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek se vyžaduje registrace. Zaregistrovat se může i návštěvník stránek, který tyto stránky ani služby nehodlá využívat na stránce.
 3. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně. V případě porušení pravidla bude účet smazán.
 4. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je na stránce www.dukatek.cz
 5. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je provozovatel stránky ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich dalšího využití. Jako Zákazník souhlasíte pro účely marketingu a poskytování služeb s přidanou hodnotou, jakož i pro zasílání informací o službách a produktech třetích stran, se zpracováním údajů uvedených v tomto článku, a to v rozsahu údajů zpracovávaných pro potřebu přenosu zprávy sítí elektronických komunikací a pro její vyúčtování nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb.
 6. Uživatel registrací na portálu www.dukatek.cz získává svůj vlastní profil.
 7. Za blog se považuje jakýkoliv publikovaný text na stránce Dukátek.cz
 8. Registrací na www.dukatek.cz dále uživatel dává plně na vědomí, že si je vědom toho, že se musí chovat slušně. Za obsah blogu či komentář k blogu nese uživatel plnou odpovědnost. Uživatel by se měl co nejvíce snažit dodržovat „Doporučení pro blogera“. Toto doporučení je součástí podmínek registrace.
 9. Na blogu či komentáři k blogu se nesmí objevit obsah, který porušuje zákony České Republiky, především pak autorský zákon. Za obsah blogu či komentáře zodpovídá v plném rozsahu autor blogu či autor komentáře k blogu.
 10. Blog či komentář k blogu není možné zneužívat k propagaci jiných webů, zejména komerčního charakteru. Pro komerční blogy či jiná komerční sdělení musíte získat písemný souhlas provozovatele stránek www.dukatek.cz.
 11. Je zakázáno využívat obsah blogů či komentáře k blogu jako prostor pro reklamu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek www.dukatek.cz
 12. Obsah blogu či komentář k blogu nesmí poškozovat stránky www.dukatek.cz, nebo další projekty provozovatele.
 13. Obsah blogu či komentář k blogu nesmí být kopírován na jiné stránky (blogy). Toto může provádět pouze autor blogu či autor komentáře.
 14. Kopírování části uveřejněného textu či odkazování se na uveřejněný text na stránce www.dukatek.cz je povolen pouze, pokud bude kopírovaný text opět/pouze použit na stránce www.dukatek.cz
 15. Pokud dojde k porušení pravidel, může být účet zablokován, odebrán nebo smazán bez náhrady.
 16. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů ani obsah blogů či komentářů k blogu.
 17. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele www.dukatek.cza to zaškrtnutím pole „souhlasím“ při registraci.
 18. www.dukatek.cz je oprávněna kdykoliv tato pravidla, tyto změny jsou pro návštěvníky www.dukatek.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

 

Doporučení pro blogera:

Obsahem blogu se rozumí texty, odkazy, obrázky a případně další součásti blogu přidané blogerem. Za obsah blogu nese bloger plnou odpovědnost. Obsah blogu by měl splňovat následující podmínky:

 • ♦ Vyvarujte se publikace vulgárního, erotického či jinak nemorálního či urážejícího obsahu, nebo takového, který podněcuje ke zločinnosti

 

 • ♦ Jakékoliv urážky, nadávky, rasistické chování, utlačování menšin či kybernetická šikana je zakázána. Stejně jako vkládání jakéhokoliv nevhodného materiálu.

 

 • ♦ Blog či komentář by neměl obsahovat odkazy na jiné stránky, které porušují výše uvedené body

 

 • ♦ Snažte se uvádět zdroje, předejdete pak sporům se čtenáři a jejich názory. Uvádějte zdroj odkazem či jinak (obrázek, video). Pokud není možné vložit odkaz, který porušuje výše uvedené pravidla, snažte se ho upravit nebo nevkládejte blog na stránky.

 

Pokud si nejste jisti, zda porušujete pravidla, raději nám napište a rádi zodpovíme vaše dotazy.